Get Mystery Box with random crypto!

Aydyn8 | ХӨӨН

Telegram каналынын логотиби hooon_music — Aydyn8 | ХӨӨН A
Telegram каналынын логотиби hooon_music — Aydyn8 | ХӨӨН
Канал дареги: @hooon_music
Категориялар: Блогдор
Тил: main.Kirgizian
Абоненттер: 18.45K
Каналдан сүрөттөмө

Официальный телеграм-канал продюсера/артиста студии «ХӨӨН»

Ratings & Reviews

2.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


Акыркы Кабарлар

2023-06-12 04:12:15
4.4K views01:12
Ачык / Комментарий
2023-06-12 02:25:35
Бистин ынак эргим киживис, ада-иезинин ынак оглу, кады чуртаан ынак эжинин быжыг чоленгиижи, ажы-толунун энерелдиг адазы, хой санныг дунмаларынын ынак акызы, торелдеринин биче сеткилдиг дунмазы, чангыс ынак кудээзи, эш-оорунун бузурелдиг ынак эжи Саая Айдыс Александрович, 23.02.1978 чылда торуттунген,
Алыс черле ада-ызыгуурундан чер-чурттунга бердинген, торел-чонун унелээр, хундулээр, ынак болгаш, улуг чурттувус Россияга айыыл тургустунган чылдагаан-биле, Украинага тускайлаттынган шеригжи операция эгелей бээрге-ле кыдыынга туруп чадааш, эки туразы-биле патриотчу хулээлгезин кууседир дээш чоруткан турган
Аныяк чалыы-назынында эрес-дидим маадырлыы-биле кезээ монгеде бистин аравыстан чарлып чорутканын, эдержип чораан хой санныг эш-оорунге, торгул- торелдеринге ханы кажыыдал-биле дыннаттывыс.
Ундурер чери: Каа-Хем кожуун, с.Суг-Бажындан, ул. Валентина Хажыкы, 29-2. Ундурер хуну июнь 12-де 11-13 шак аразында. Харылзажыры-биле: 89293144220, 89339950005
4.7K views23:25
Ачык / Комментарий
2023-06-11 15:46:38
Өршээ өршээ
5.9K viewsedited  12:46
Ачык / Комментарий
2023-06-11 14:18:07
Что ты делаешь погода ?
5.9K viewsedited  11:18
Ачык / Комментарий
2023-06-10 19:16:38
Хунде та каш куда болуп турар чуве ыйнаан
6.4K views16:16
Ачык / Комментарий
2023-06-10 03:02:54 Эртенгинин мендизи-биле, Айжыгаш
Эки удуп хонган бе ?
3.6K viewsedited  00:02
Ачык / Комментарий
2023-06-09 18:56:09 «Айжыгаш»
|
Сагындым, кайда сен?
Сылдыстардан сени дилеп айтырдым!
Ынак мен, чугле сээ!
Ынакшылым оду ошпес кажан-даа!
||
Айжыгаш чырып тур!
Аравыста найыралды камнаалынар!
Хунчугеш хунеп тур
Хулумзургеш шупту бистер куспактажыл
|||
Чагытай, Тере-Хол
Чайнын изиг хунеринде дыштаныылы
Чараш кыс кайда сен
Чанымга кел кады бистер танцылаал

Припев
Дун хун чок бистер шупту
Дурген дурген танцылаал
На на на на
Хомудалды утуптаал
Холдарывыс тутчупаал
Хосталганы кады кыйгыраал
4.8K viewsedited  15:56
Ачык / Комментарий
2023-06-09 18:22:14 НОВИНКА
Сөзү болгаш аялгазы: Айдың8
Аранжировка: Тензин Хобигаа
4.8K views15:22
Ачык / Комментарий
2023-06-09 18:21:14 1 минута
4.7K views15:21
Ачык / Комментарий
2023-06-09 18:20:38 2 мин
4.8K views15:20
Ачык / Комментарий